Проведе се емпиричното изследване „Тенденции в развитието на професиите и уменията в строителния сектор“. Изследването беше възложено на и се изпълнява от изследователския екип на Global Metrics в рамките на Проекта „Към ново начало на индустриалните отношения в строителството в страните от Централна и Източна Европа 2.0“ (Споразумение за безвъзмездна помощ 101051729), в който участват European Construction Industry Federation (FIEC), European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW), Камарата на строителите в България (КСБ) и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ-Подкрепа). Изследването цели да получи релевантна информация за развитието на професиите и професионалните умения в сектор „Строителство“. По-конкретно, целта на проучването е да установи вижданията на фирмите от строителния бранш в България за изчезващите и за нововъзникващите професии в отрасъла, както и за уменията, свързани с навлизането на дигиталните технологии, както и на новите технологии в областта на енергийната ефективност и производството на зелена енергия.

Самият документ може да откриете тук .

 

През 2017 г. европейските социални партньори в строителната индустрия (FIEC и EFBWW) и Европейската асоциация на паритарните институции (AEIP) се ангажираха с дългосрочен ангажимент за укрепване на капацитета на социалните партньори в строителството в ЦИЕ. Поради тази причина партньорите стартираха финансирания от ЕС проект „Към нов старт на индустриалните отношения в строителството в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“ (TANSIRC).

С този последващ проект (TANSIRC 2) партньорите се стремят да създадат по-силна добавена стойност за социалния диалог в строителната индустрия в ЦИЕ и да изградят капацитета на синдикатите и организациите на работодателите да влязат в преговори в рамките на система от индустриални отношения. Общата цел на този проект е да изгради, насърчи и насърчи индустриалните отношения в строителната индустрия в страните от ЦИЕ. Изборът за фокусиране по-специално върху тези страни се основава на вътрешна оценка на европейските социални партньори (FIEC и EFBWW) и резултатите от проучването на представители на EUROFOUND, което показва, че системата на индустриални отношения в страните от ЦИЕ се е влошила значително през последното десетилетие.