За нас

Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” (ФСИВ) – “Подкрепа”, е синдикат, представляващ доброволен съюз, създаден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, които полагат наемен труд в сферата на строителството, проучването и проектирането, производството на строителни материали, конструкции и изделия, водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите, поддържането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения, строителния надзор и други дейности, свързани с инвестиционния процес, пътното строителство, поддържане, ремонта, консултантски услуги и проектирането на пътища.

Цел и предмет на дейност

Ф „СИВ” – „Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защита правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на работещите в сферата. Федерацията работи за осигуряването на правата им в сферата на професионалната дейност, заплащането, техническата безопасност и охрана на труда, и социално-битовите условия и защитава здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства.

Задачи

Ф „СИВ” – „Подкрепа” представлява и защитава своите членове пред работодателите, органите на властта и държавната администрация, обществени, политически и други организации. Федерацията осигурява морална, материална и експертна помощ на своите членове.