След дълги, коректни, но ползотворни преговори, на 18 октомври 2023 г. бяха подписани Колективен трудов договор за работещите по трудово правоотношение и Колективно споразумение за работещите по служебно правоотношение в Агенция пътна инфраструктура (АПИ).

Благодарение на добрата експертиза и аргументираност от страна на представителите на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“, сред които председателят на федерацията г-н Иоанис Партениотис, зам.председателят – г-н Йордан Йорданов, председателят на фирмената синдикална организация г-н Радослав Мерджанов, секретаря г-жа Мариана Димитрова и секретарят г-н Христо Калайджиев, бяха постигнати договорености за работещите, надграждащи редица законовите нива.

Тези договорености включват:

  • по-високи стойности на заплащането на нощен труд;
  • финансово подпомагане при конкретни случаи;
  • подсигуряване на суми за представително работно облекло;
  • по-високи обезщетения, основен и допълнителни платени отпуски;
  • командироване на участници в редица синдикални мероприятия;
  • участие на представители на синдикатите при разглеждане на възражения относно атестационни оценки;
  • синдикална защита и др.

Договорите вече са регистрирани в ИА „ГИТ“ и са със срок на действие 2 (две) години.

Постигнато бе увеличение с 20% на възнагражденията на работещите в системата на БГ ТОЛ, считано от 1 януари 2023 г.

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР – АПИ

КОЛЕКТИВНО СПОРАЗУМЕНИЕ – АПИ