Проектът SuSodCo е насочен към изграждането на капацитет, насърчаването, разпознаваемостта и взаимното признаване и доверие на партньорите в социалния диалог (СД) в строителната индустрия от партньорските държавите от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Основните му цели са:

  • да възобнови националните секторни социални партньори;
  • да изгради и подобри техния капацитет за успешно и активно сътрудничество в областта на СД, позовавайки се на следващата Многогодишна работна програма за европейския социален диалог за строителната индустрия (2020-2023 г.) и националните приоритети на СД в строителната индустрия.

В рамките на проекта ще бъде разработена секторна платформа за социален диалог в строителството, която ще представя ключови инициативи за СД и европроекти за по-нататъшно разпространение и използване на концепциите, прилаганите методологии, резултати и ефекти, постигнати в ЕС. Новата платформата ще улесни националните секторни организации в СД за ефективно и ефикасно сътрудничество, за повишаване на осведомеността по важните за сектора въпроси, за насърчаване на обучението, за привличане на членове, за инвестиране в изграждане на капацитет, за създаване на синергии и в крайна сметка, за насърчаване на бъдещия социален диалог.

SuSodCo предвижда и провеждането на 4 съвместни събития за изграждане на капацитет в сферата на СД (регионални/местни специализирани двудневни събития), които ще надградят уменията на синдикатите и работодателските организации от 6-те партньорски държави за изграждане на ефективни и ефикасни индустриални отношения в Източна, Централна и Югоизточна Европа. В България събитието се планира за м. юни 2021