За отрасъл „Строителство“ бе договорен и подписан нов колективен трудов договор.

Чрез него се запазват всички действащи договорености между синдикатите и работодателите от отрасъла независимо, че вече пета година продължава финансово-икономическата криза.

Минималното основно трудово възнаграждение за бранша и всички останали допълнителни възнаграждения са тясно свързани с минималната работна заплата за страната посредством коефициент от 1,25. По този начин ръстът на отрасловото минимално трудово възнаграждение спрямо предишния договор е в размер на 14,8% и значително изпреварва натрупаната с последните две години инфлация.

Новият отраслов КТД е със срок на действие 2 (две) години и влиза в сила от 01 януари 2013 г. Страни по него са Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ и ФНСС-КНСБ, като синдикати и Камара на строителите в България като работодатели.

Целият текст на договора може да бъде изтеглен от настоящия сайт на федерацията – раздел „Документи“ – „ОКТД, БКТД“.

Категория: