В ИА „Главна инспекция по труда“ вече е регистриран новия ОКТД за заетите в строителството и строителната индустрия.

Договорът е подписан с дата 04 януари 2011 г., но бе депозиран за регистрация в ИА „ГИТ“ на 16 февруари. ОКТД е вписан в специалния регистър на ИА „ГИТ“ под номер 3 от 25 февруари 2011 г. Страни по него са Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ и ФНСС-КНСБ, като страна синдикати и Камара на строителите в България, като страна работодатели. Срокът на ОКТД е 2 години и пълният му текст може да се намери в сайта на федерацията в папка „ОКТД“. Социалните партньори, страна по договора, имат намерение след регистрацията му в ИА „ГИТ“ да депозират искане до министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов да издаде, на основание Кодекса на труда, заповед за неговото разпространение сред всички фирми заети в отрасъл „Строителството“. Целият текст на договора и неговата регистрация може да се видят в папка „ОКТД, БКТД“ на настоящия сайт.

Категория: