На 7 септември 2010 г. бе подписан новия браншов КТД за работещите в пътното строителство, пътното поддържане, консултанските услуги и проектиране на пътища.

Срокът на действие на договора е 2 (две) години – максимално допустимия съгласно Кодекса на труда. Въпреки намаляването на обема на инвестициите в бранша, вследствие на финансовата криза, в договора са запазени всички достигнати предишни договорености, като размер на трудовите възнаграждения, на доплащанията за прослужено време, на обезщетенията, на основния и допълнителен платен отпуск и др., а така също и синдикалната защита при уволнения. Новият браншов КТД е депозиран за регистрация в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Категория: