Ръководството на КТ „Подкрепа“ разполага с разработвания от Министерството на финансите проект на мерки за ограничаване на дефицита по консолидираната фискална програма за 2010 г.

Проектът е получен по неофициален начин, но съдържащите се в него параметри са насочени към намаляването на доходите и обезсмислянето на колективното трудово договаряне. Най-засегнати от тези мерки ще бъдат работещите от бюджетната сфера – заетите в публичната администрация, полицаи, военни, учители, лекари и т.н.

Пакета от мерки включени в този проект беше един от сновните въпроси, който разгледа Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ на 16 март т.г.

По всяка вероятност от министерството на финансите ще отричат съществуването на такъв проект от антикризисни мерки, коментират от „Подкрепа“, но ние сме длъжни превантивно да маркираме и да се противопоставим на подобен род екстравагантни и налудничави идеи. Орязването на трудови права и натоварването на всички слоеве от населението с допълнителни налози неминуемо ще доведе до ескалиране на социалното напрежение и КТ „Подкрепа“ по никакъв начин няма да остане безразлична.

С оглед предотвратяване на подобен сценарий в обществото от КТ „Подкрепа“ предлагат да се организира кръгла маса, в която да вземат участие национално представените синдикати, работодатели и правителството и на която да бъде разисквана и приета детайлна и конкретна антикризисна програма. По този начин ще бъдат прекратени всякакви екцентрични импровизации от страна на висши правителствени служители, включително и министри.

А иначе самият проект за мерки на министерството на финансите има за цел ограничаване на разходите и трансферите по републиканския бюджет за 2010 г. и включва 28 мерки, а именно:

1. Временно премахване на привилегиите на държавния служител по Закона за държавния служител (в тази връзка обсъждане отмяната му), както и на привилегиите на служителите по други специални закони (Закон за МВР, Закон за отбраната и въоръжените сили, Закон за сметната палата, Закон за съдебната власт и др.), като:

1.1. Поемането на осигурителните вноски от служителите (146 планова численост за 2010 г., 945 лв прогнозна средна работна заплата, 12,1% обща лична осигурителна тежест при 8% здравна осигурителна тежест за 9 месеца), в т.ч.

– 41 376 държавни служители в министерствата, в т.ч. 158 щатни бройки на Народното събрание;

– 6 000 държавни служители по общините;

– специални дейности осигурявани от държавния бюджет.

1.2. Временно премахване на паричните суми за представително облекло (150 хил. души по 300 лв. средно).

2. Временно премахване на паричните суми за работно облекло по Кодекс на труда за служителите (280 хил. души по 250 лв. средно).

3. Уеднаквяване на % за допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионелен опит за заетите в бюджетната сфера на 1% (430 хил. души, 752 лв. средна работна заплата в бюджетната сфера, средно намаление на класа – 0,5%).

4. Намаляване на средствата за работна заплата с 10% за структурите, които не са извършили предвидените съкращения.

5. Временно премахване на добавките към основната заплата на служителите в структури с функции по усвояване на средствата от ЕС или доплащането да бъде свързано с определен процент на усвояване.

6. Временно премахване на всички възнаграждения от участия в междуведомствени комисии, работни групи и др.

7. Прекратяване на гражданските договори, на договорите за консултантски услуги, на трудовите договори по ПМС № 66 от 1997 г. и др.

8. Да не се поемат нови задължеения (да не се сключват нови договори) до изплащането на всички стари задължения.

9. Въвеждане на задължителен неплатен двуседмичен отпуск за служителите в бюджетната сфера за 2010 г.

10. Намаляване до минимум на полагаемия допълнителен платен годишен отпуск за ненормирано работно време.

11. Мерки за повишаване на приходите.

12. Приравняване броя на получаваните брутни работни заплати за обезщетения при пенсиониране с тези по КТ.

13. Облагане с 10% на доходите от пенсии с необлагаем минимум:

13.1. Над минималната пенсия (размер на минималната пенсия от 136,08 лв., при 2 183 хил. души пенсионери и средна пенсия на 1 пенсионер по прогноза за 2010 г. – 271 лв.).

13.2. Над социалната пенсия (размер на социалната пенсия 100,86 лв.).

14. Работещият пенсонер да не получава пенсия или да плучава до 1/2 от размера на получаваната пенсия.

15. Данъкът върху доходите на физическите лица да се начислява върху брутен доход (без приспадане на осигурителните вноски).

16. Увеличаване на срока на база на който се изчислява размерът на обезщетението за бременност, раждане и отглеждане на малко дете.

17. Да се намали срока за получаване на обезщетение за бременност и раждане от 410 календарни дни по чл.50 от КСО на 225 дни (45 дни + 180 дни).

18. Увеличаване на срока на база на който се начислява размерът на обезщетението за временна нетрудоспособност поради общо заболяване.

19. Внасяне на осигурителни вноски за самоосигуряващите лица върху доход не по-нисък от изравнителния доход за предходната година.

20. Премахване на правото на работодателя да прекратява трудовото правоотношение на основание придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (промени в КТ).

21. Да не се сключват нови заеми по Държавните инвестиционни заеми (ДИЗ), до приключване на старите заемни споразумения.

22. Деклариране на получаваното възнаграждение от работника и служителя.

23. Увеличаване на наказателната лихва за невнесените данъци, така както е за осигуровките от 10 на 20 на сто.

24. Доплащане на лечението, напр. 10 на сто, но не повече от една минимална работна заплата.

25. Въвеждане на дънък върху активите /нетни активи на дружествата с преобладаващо общинско участие.

26. Отчисляване на 50 на сто от приходите от наеми на държавни и общински предприятия в приход на държавния, респективно общинския бюджет по реда, който се прилага до 2006 г. – § 31 от ЗДБРБ за 2005 г.

27. Приватизация на миноритарни дялове през Българската фондова борса.

28. Капитализация на ББР чрез облигационна емисия и изграждане на схеми за целево кредитиране.