Предложение на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

ДО

Г-Н ТОТЮ МЛАДЕНОВ

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Относнопредложение за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,

На заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество бе обсъден въпроса за социалната поносимост на цената на водата и помощите за населението, като бе взето следното решение: „да се подготви предложение до Министерство на труда и социалната политика за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане с което да се регламентира отпускането на целеви помощи при потребление на вода за питейни нужди за лица и семейства, които са обект на месечно социално подпомагане.”

 Целта на Закона за водите е да осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението, като се спазват двата основни принципи със социален характер:

– признаване на водите като жизнено важен ресурс и общо наследство, което се опазва и защитава;

– определяне на правото на всеки гражданин на достъп до вода за питейно-битови цели като основна жизнена потребност е приоритет на държавната политика и на политиката, осъществявана от органите на местното самоуправление.

В т.4 от §1 ал.1 от допълнителната разпоредба на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ) е определена база за минимално месечно потребление на вода за питейно битови нужди от 2.8 куб.м. на едно лице, която се основава на световната практика и разбивка на жизнено важните количества вода за ежедневна употреба в домакинството.

Поради това, че  водата за питейни нужди е основна жизнена потребност, с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите считаме, че са налице законови постановки за гарантиране на нейната достъпност и социална поносимост за всички граждани.

Изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ще има за цел гарантиране на възможността за осигуряване на достъп до водоснабдителните и канализационни услуги на всички потребители, включително и за социално слабите слоеве от населението, в съответствие с действащата ”Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 година”. В раздел пети от последната е заложен текст, в който се предвижда да се обсъди възможност социално слаби слоеве от населението ще бъдат подпомагани с целеви средства от Републиканския бюджет за определено минимално жизнено необходимо количество вода по цената на услугата.

Предлагаме Ви да обсъдим и подготвим съвместно предложение за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и предвиждане на средства в тригодишната бюджетна прогноза.

С уважение,

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

Министър на регионалното

развитие и благоустройството

 

Съгласували:

Екатерина Захариева – заместник министър ……………….

Зара Добрева – директор на Д „Правна”…………………..

Христо Станков- директор на Д “ТД и ДП”………………

Съставила……………………02.12.2009г.                                                            

Соня Димитрова-гл.експерт в Д ”ТД и ДП”