На 18 декември бе сключен Отрасловия колективен трудов договор за дейностите от стро­и­тел­с­т­во­то, стро­и­тел­на­та ин­дус­т­рия, бла­го­ус­т­ройс­т­во­то, про­ек­ти­ра­не­то и ин­вес­ти­ра­не­то.

От страна на работодателите договора бе подписан от инж. Симеон Пешов, председател на Камара на строителите в България, а от страна на синдикатите – от инж. Иоанис Партениотис, председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване”-„Подкрепа” и г-н Йордан Никленов, председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ.

Категория: