Редица промени, влизащи в сила от началото началото или до края на новата година, засягат както корпоративните, така и личните финанси.

Увеличението на минималната заплата вече е факт. От старта на годината сумата нараства на 420 лева, като минималната часова работна заплата е в размер на 2.50 лева при продължителност на работното време 8 часа и при пет дневна работна седмица.

Природният газ, от своя страна, поевтинява. Спадът, утвърден от КЕВР, е с 2.32 %.

За сметка на това, се увеличава цената на винетния стикер за страната. Годишната винетка за леки автомобили ще струва на шофьорите 97 лева, а месечната и седмичната са съответно 30 и 15 лева.

Нов ред е въведен при подаването на документи за майчинство и болнични. Той е регламентиран в наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, която е в сила от 1 януари 2016 година.

От 1 янyapи 2016 г. влиза в cилa изискването работодателите да подават по електронен път болничните листове до НОИ. За целта фирмите трябва да се регистрират като потребители на електронните услуги на НОИ. Новите правила позволяват, ако работодателят има да подава до 2 документа, да ги подава на хартия или на електронен носител, ако са повече от два – на електронен носител или по електронен път, а ако са повече от 10 документа – задължително по електронен път. Системата ще изисква електронен подпис. От началото на 2015 г лекарите подават данните от болничния по електронен път директно в НОИ, но имаше забавяне при изплащането, защото работодателите ги подаваха на хартия. Очаква се с промените от тази година процесът да стане по-бърз поне с пет дни.

Промени се забелязват и при задължителните здравноосигурителни вноски. Те ще могат да се приспадат, когато съответният облагаем доход се включва при годишното изравняване на осигурителния доход, вкл. при продажба на имущество.

Влизат в сила новите правила за възраст и стаж за пенсиониране. Жените ще се пенсионират при навършване на възраст 60 г. и 10 месеца, възрастта при мъжете ще бъде 63 години и 10 месеца. С по два месеца се увеличава и необходимият стаж – 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете.

Прагът за ограничение на плащания в брой в страната се намалява от 15 хил. на 10 хил. лв. Срокът за обратно начисляване на ДДС при търговия със зърнени култури е удължен до максимално разрешения от ЕК срок – 31 декември 2018 г.

Данък „уикенд” също стартира от тази година. Данъчен кредит ще се възстановява пропорционално в зависимост от степента на използване фирмената стока или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност. В правилника към Закона за ДДС ще има нов начин за деклариране на тези стоки и услуги.

Въвежда се авансово облагане с 10% данък върху доходите от други източници, изплатени от предприятие или самоосигуряващо се лице (лихви по заеми от местни физически лица, награди от игри и участия в състезания др.). Досега тези доходи подлежаха единствено на годишно деклариране и облагане от получателя им.

2016-та година започва и с нови срокове за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения. За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

Промени се забелязват и при данъчното облекчаване. То не се прилага за сгради, получили сертификат за енергийна ефективност като резултат от обновяването им с публични средства.

На 1 януари влиза в сила новият Кодекс за застраховането, с който се дава възможност на КАТ да прекратява служебно регистрацията на автомобили без застраховка “Гражданска отговорност”. Глобата за несключена “Гражданска отговорност” намалява от 400 на 250 лв. за физическо лице. Но когато потребителят е уведомен и му е даден срок да заплати застраховката си, но той не изпълни задължението си навреме, регистрацията на превозното средство ще се прекратява служебно.

Сделките с държавните ценни книжа, извършени на регулиран пазар, също претърпяват помени. Те вече ще се третират като необлагаем доход.

Влиза в сила и новият акциз за цигарите, който ще доведе до поскъпване с между 20 ст. и един лев на кутия. Цената на най-разпространените марки ще се повиши с около 30 ст.

Започва да работи националният регистър за опасни съоръжения. Той ще се управлява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и ще цели да обхване 500 000 съоръжения.

През 2016 г. регистърът БУЛСТАТ става изцяло достъпен по интернет с възможност за електронно подаване на заявления с електронен подпис, справки и безплатен достъп онлайн. Това става възможно, след като през октомври Народното събрание прие на първо четене поправките в Закона за регистъра БУЛСТАТ, като се очаква той да бъде гласуван окончателно от депутатите. Едва след това ще заработят и новите функционалности.

Категория: