По инициатива на Изпълнителния съвет на КТ „Подкрепа“ бе свикан консултативния съвет.

Основния въпрос, който бе разглеждан бе инициативата на правителството за реформа в пенсионната система. В продължения на две заседания консултативния съвет на КТ „Подкрепа“ излезе със становище, в което се настоява за максимално удължаване срока между първо и второ четене на законопроекта за изменение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и провеждане на широка дискусия. Категорично е мнението, че е необходимо преразглеждане на §4 от Преходните и заключителни разпоредби, касаещо работещите в първа и втора категория на труд, както и постепенното въвеждане на увеличаването на осигурителния стаж до 2022 г.

Според консултативният съвет е нужно разработването на алгоритъм за взаимно обвързване на минималната работна заплата с размера на минималната пенсия, както и да бъдат създадени възможности за доброволно ранно пенсиониране.

Основно проблемите в осигурителната система идват и от нарастване делът на сивата икономика, при което редица работодатели не осигуряват своите работници или незаплащат и не осигуряват удълженото им работно време. Консултативният съвет е на мнение, че е крайно време да бъде институализирана т.нар. трудова полиция, която да следи за нарушения на трудовото и осигурително право, като се въведе наказателна и имуществена отговорност за работодателите, които не плащат осигурителни и здравни вноски за своите работници. В тази връзка задължително подобни деяния трябва да се инкриминират.

Подчертавайки, че е абсолютно недопустимо посягането на елементарни човешки права, каквото е правото на пенсия и че въпросите за провеждане на пенсионна реформа са изключително сериозни и отговорни, консултативния съвет отчита, че тези въпроси не могат да бъдат решение само чрез политическия инструментариум или чрез подписки и палаткови лагери, а само чрез активни действия, базирани на възможностите на социалния диалог, преговорния процес и обществения дебат. С оглед защита на интересите както на членовете на КТ „Подкрепа“, така и на всички български граждани, консултативния съвет предлага на предстоящия конфедеративен съвет да бъде взето решение за стартиране на процедура за общонационални стачни действия против предложените промени в КСО.