Федерация „СИВ“-„Подкрепа“, ФНСС-КНСБ и Камара на строителите в България съгласуваха съвместен проект за антикризисни мерки в строителството, който да бъде депозиран за разглеждане и приемане от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към МРРБ.

Конкретно са набелязани 13 мерки, които биха дали възможност за адекватни стъпки за излизане на строителния отрасъл от кризисното състояние, според социалните партньори. Тези мерки включват:

1. Незабавно и безусловно разплащане на натрупаните задължения на държавата за реализирани СМР от строителните фирми.

2. Опростяване на процедурите по ЗОП – основен критерий за оценка при СМР да бъде категоризацията от регистъра, поддържан от КСБ.

3. Разделяне на Фонд „ПКБ” на отделни фондове – „Професионална квалификация” и „Безработица”.

4. Професионално обучение на работещите на намален работен ден с оглед повишаване квалификацията и преквалификацията, финансирано от отделения фонд „Професионална квалификация”.

5. Преференции при закупуване на първо жилище:

– създаване на специализиран държавен фонд за облекчен режим;

– данъчни облекчения и други.

6. Увеличаване инвестициите в инфраструктурата и строителство на обществени сгради.

7. Подобряване на регулацията за допуск на работници от страни извън ЕС до българския трудов пазар.

8. Държавна политика за саниране и реновиране на жилищни сгради с цел подобряване на енергийната ефективност.

9. Въвеждане на задължителна ежегодна цена за 1 час труд за СМР, определяна от работодателите и синдикатите в отрасъла.

10. Разпростиране на ОКТД върху всички строителни фирми, работещи на територията на Република България.

11. Увеличаване с 50% на необлагаемия размер на ваучерите за храна като механизъм за допълване на реалните доходи на работещите.

12. Премахване на горната граница за обезщетението за безработица /240 лв./ и определяне размера на обезщетението като 60 на сто от средноизчисления за последните 12 месеца осигурителен доход.

13. Въвеждане на обезщетения в размер на 5% от конкретната сума, в допълнение към лихвата за забавено плащане от страна на държавата за извършени СМР от строителни фирми.