На 1 март се проведе поредна среща между преставителите на синдикатите и ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ за подписване на нов колективен трудов договор.

Основно бяха дебатирани възможностите за сключване на отделни договори или споразумения в специализираните звена на агенцията. Проблема се състои във факта, че самата агенция като цяло се явява второстепенен разпоредител с бюджетни средства и отделните специализирани звена нямат юридическа самостоятелност от една страна, но пък директорите на тези звена имат делегирани правомощията от председателя на агенцията по трудовитеавоотношения т.е. те могат да назначават и уволняват работници и служители, от друга страна. Именно противоречието между статута на специализираните звена и правомощията на директорите не дава ясна дефиниция дали е възможно в тези звена да бъдат сключвани КТД-та доразвиващи и допълващи договора, който ще бъде постигнат на ниво агенция. Според синдикатите – Федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ и „Пътно дело“ – КНСБ този въпрос може да намери своето решение от управителния съвет на агенцията, базирайки се на Правилника за нейната дейност.

Договорено бе безплатната храна на работещите при условията на Наредба № 11, да бъде в размер на 5 лева зе всеки отработен ден. По принцип бе прието процента на допълнителното възнаграждение за прослужено време и трудов стаж да бъде в размер на 1,3, основния платен годишен отпуск за всички работещи да стане 23 дни, а за тези с 50 и над 50% намалена трудоспособност – 27 дни. Договорено бе да се потърсят възможности за финансово стимулиране на заетите в цялата структура на агенцията, съобразявайки се с отпуснатите бюджетни средства за нейната дейност. По всички останали текстове от проекта за КТД беше постигнато съгласие.

Двата синдиката депозираха писмо до управителния съвет на агенцията с искане за утвърждаване на постигнатите договорености в рамките на групата за преговори, като очакванията са, че до края на месец март да бъде сключен новия колективен трудов договор.

Категория: