На 19 февруари 2014 г. в 16,30 часа ще бъде подписан новият Браншов КТД за системата на ВиК.

Страни по него са Съюза на ВиК операторите в Република България, както „работодатели“ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, като „синдикати“. Договорът ще влезе в сила от датата на неговото подписване и е за срок от 2 (две) години. Размерите на минималните основни трудови възнаграждения за бранша и за отделните категории персонал, както и всички допълнителни възнаграждения, обещетения и социални плащания са в максимална степен съобразени с възможностите на ВиК дружествата, имайки предвид забавеното приемане на новите петгодишни бизнес-планове от ДКЕВР с 2 (две) години. Запазена е и социална защита на работещите, синдикални членове. Новост е, че в случай на увеличение на минималната работна заплата за страната с повече от 6 %, то страните по Браншовия КТД се задължават да започнат преговори в 7-дневен срок от датата на въвеждане на минималната работна заплата и да приключат в 20-дневен срок от тяхното започване.

Категория: