Със своя заповед № РД.01-751 от 18 септември 2012 г. министъра на труда и социалната политика нареди разпростиране прилагането на Браншовия КТД за системата на ВиК.

Разпростирането обхваща всички предприятия в икономическите дейности съгласно КИД-2008 г.: Е 36 – „Събиране, пречистване и доставяне на води“ и Е 27 – „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ и важи до изтичане на срока на действшие на договора – 26 януари 2014 г. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Категория: