За първи път министър на труда и социалната политика в лицето на г-н Тотю Младенов се възползва от своето право да разпростре действието на Браншов КТД.

На 16 февруари т.г. бе проведена среща на г-н Иоанис Партениотис – председател и г-н Руслан Ангелов – федерален секретар на Ф „СИВ“ – „Подкрепа“ със заместник-министърката на труда и социалната политика г-жа Христина Митрева. Участие в срещата взе и г-н Емил Мирославов – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“.  Поради служебна ангажираност бе възпрепятстван да участва в срещата г-н Ангел Престойски – председател на Съюза на ВиК операторите в България, но цялостната позиция на синдикалните представители беше предварително уточнена и съгласувана с него. След проведена дискусия и аргументирана защита от страна на представителите на федерацията бе постигнато съгласие, че е налице добра възможност за прилагане за първи път на разпоредбите на чл.51б, ал.4 от Кодекса на труда – разпростиране на Браншов КТД във всички предприятия от бранша.

Въз основа на това със Заповед № РД 01-161 / 16.02.2010 г. Министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов нареди разпростирането прилагането на Браншовия КТД във всички предприятия от икономическите дейности по КИД за 2008 г. – Е 36 „Събиране, пречистване и доставяне на води“, Е 37 „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води“ и по НКИД за 2006 г. – Е 41 „Събиране, пречистване и разпределение на вода“. Разпрострирането е валидно до изтичането срока на действие на договора – 26 януари 2012 г.

Контрола по изпълнението на тази заповед е възложено на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Заповедта ще бъде обнародвана по-късно в държавен вестник.

Текстът на Браншовия КТД, писмото за неговата регистрация в ИА „ГИТ“ и заповедта на министър Младенов са публикувани в настоящия сайт – папка ОКТД, БКТД.

Категория: