Искане на Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“ относно осъществяването на контрол по прилагането на Браншовия КТД за системата на „ВиК“ бе получено във федерацията.

Становището-отговор депозирано от Ф“СИВ“-„Подкрепа“ е следното:

„В съответствие със заповед № РД 01-161 от 16.02.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика инж. Тотю Младенов Ви даваме следните наши предложения за приоритетни клаузи от договора при извършване на проверки в предприятията:

1. Спазването на размера на минималното основно трудово възнаграждение за бранша от 290 лв., съгласно чл.10;

2. Съществуването на Правилник за вътрешния трудов ред в предприятието с включени елементи съгласно чл.38, ал.2;

3. Спазването на процедурата при въвеждане на непълно работно време (ако такъв казус е бил наличен), в съответствие с чл.39;

4. Наличието на Комитет за условия на труд (КУТ) в предприятието, формиран съвместно от работодателя и синдикатите – чл.59;

5. Проведените предварителни и периодични медицински прегледи на всички работещи в предприятието и наличието на анализи за про­из­вод­с­т­ве­ния трав­ма­ти­зъм, про­фе­си­о­нал­ни­те за­бо­ля­ва­ния и здра­вос­лов­но­то със­то­я­ние на ра­бо­те­щи­те в за­ви­си­мост от рисковите или спе­ци­фич­ни ус­ло­вия на ра­бот­ни­те мес­та – чл.60, 61 и 62;

6. Съществуването на Програма за подобряване на условията на труд, разработена съвместно със синдикатите в предприятието, съгласно чл.65;

7. Наличието на работни места в предприятието, подходящи за лица с намалена работоспособност и тяхното определяне съвместно със синдикатите, спазвайки изискванията на Наредба № 8 / 1987 г., съгласно чл.75.“