Успешно приключиха преговорите със Съюза на ВиК операторите в България за сключване на нов Браншов КТД, като на 26 януари той бе подписан.

Съгласно писмо от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ договора е вписан в специалния регистър под № 3 на 01 февруари 2010 г., съгласно чл.53, ал.3 от Кодекса на труда.

Договорът е със срок на действие 2 (две) години и важи за синдикалните членове на Федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ и НБС „Водоснабдител“ – КНСБ. Основните моменти в него са свързани със запазването на всички придобивки от досега действащия Браншов КТД и са доразвити ангажиментите на работодателите относно осигуряването на информиране и консултиране на работниците и служителите. Резултатите от всяка среща на преговорите се отбелязваха в отделни протоколи, базирайки се на приетата процедура от страните по договора. Цялостният текст на Браншовия КТД и писмото за неговата регистрация са публикувани в настоящия сайт.

Категория: