В периода 8-11 юни т.г. в Брюксел се проведе осмия редовен конгрес на Европейския синдикат на работещите в публичните услуги (EPSU).

На конгреса бяха регистрирани 290 делегата и 66 наблюдателя, представляващи 155 браншови синдикални организации от 42 страни. От всичките делегати 135 бяха жените и 155 мъжете, с което в голяма степен беше изпълнено изискването за баланс на половете. Най-осезателен превес на делегатите жени спрямо мъжете имаше сред традиционните държави на толерантността – Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, докато обратния ефект се наблюдаваше сред държавите с по-топла южнашка кръв – Испания, Португалия, Италия, Малта, Гърция, Кипър и Израел. Българската делегация, включваше представители на четири браншови синдиката – инж. Иоанис Партениотис (председател на Ф“СИВ“-„Подкрепа“), г-жа Мариана Миленкова (зам.председател на САС към КТ „Подкрепа“), д-р Иван Кокалов (председател на НЗС към КНСБ), г-жа Мария Темелкова (председател на ФДС към КНСБ).

Конгреса беше исторически, тъй като за първи път сред световното и европейското синдикални семейства стартира реалната координация за защита интересите на работещите в даден бранш. До момента функционирането на европейските федерации и съответните комитети на световните синдикати функционираха паралелно, като в много от случаите имаше и дублиране на дейностите. Настоящият конгрес на EPSU определено може да се разглежда като продължение на последния проведен конгрес на Световния синдикат на работещите в публичните услуги (PSI), който се състоя през 2007 г. във Виена. Едно от най-важните решения сега бе, че всичките браншови синдикати, членуващи в едната организация автоматично стават членове и на другата и обратно. По този начин европейското синдикално семейство на работещите в публичните услуги, разшири своята територия, включвайки браншовите синдикати от Молдова, Русия, Украйна, Грузия, Армения, Азърбайджан, Македония, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора. В тази връзка бяха направени редица промени в устава на EPSU, както бяха приети и редица резолюции. Една от тези резолюции, засягаше Европейския социален модел – четирите свободи на Европейския вътрешен пазар срещу правата на националните професионални съюзи. Резолюцията подкрепя решението на Европейския парламент от 2008 година за предизвикателствата пред колективните споразумения в ЕС и апелира за преработване на Директивата за командироването на работници в други страни членки, за да се гарантира, че тя ще изпълни своите първоначална цел, която е да насърчава междинното предоставяне на услуги в климат на справедлива конкуренция и спазване на правата на работниците. Друга резолюция касаеше членския внос за членуващите синдикати вследствие на сливането между EPSU и PSI-Europa. Специални резолюции бяха приети за: качеството на публичните услуги – качество на живот; колективното трудово договаряне и социалния диалог; равнопоставеност на половете и равно заплащане на труда; здравеопазването и социалните грижи; местното и регионалното самоуправление,; комуналните услуги и т.н.

Специални гости на конгреса бяха Генералния секратар на PSI г-н Питър Уалдорф и кмета на Брюксел. Конгреса преизбра за следващия четиригодишен мандат досегашния президент на EPSU г-жа Ан-Мари Пере и досегашния генерален секретар на EPSU г-жа Карола-Фишбах Пител. За представител на България в Изпълнителния комитет бе избран д-р Иван Кокалов, а за негов заместник инж. Иоанис Партениотис.