На 26 май се проведе обществено обсъждане относно утвърждаване на цени за първия регулаторен период на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив.

Проектът за решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) бе публикуван на страницата й в интернет – www.dker.bg. Участие в публичното обсъждане взе председателя на Федерация „Строителство, инудстрвия и водоснабдяване“-„Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис. Той застъпи позицията, че това е първото публично ВиК дружество, след концесионера „Софийска вода“ АД, на което се разглежда новата цена на водната услуга в контекста на 5 годишния бизнес-план за периода 2009-2013 г. Според него „ВиК“ ООД, гр. Пловдив не прави изключение от другите водни дружества в страната и отчита значителна загуба на вода – 60,82% за 2008 г. Същевременно със сключването на заемен договор с Европейската банка за възстановяване и развитие ръста на разходите за текущ ремонт са нараснали с 340% през 2008 г. спрямо базисната 2005. Въведени са и нови мощности за итвеждането и пречистването на отпадните води, с което има и увеличение на персонала на дружеството. Благодарение на балансираната социална политика е реализиран среден ръст от около 15% на доходите на работещите в трите звена – доставка на вода, отвеждане на отпадни води и пречистване на отпадни води. Има намаление с 40% на финансовата печалба през 2008 г. спрямо 2005 г., но паралелно с товаима увеличение на дълготрайните активи с около 90%, а краткотрайните активи с около 20%. Според инж. Партениотис искането за увеличение на цената на водната услуга в размер на 15% е в съответствие с одобрения от ДКЕВР бизнес-план на дружеството и с изискването на договора с ЕБВР за минимум 15% увеличение, с оглед поддържане на изискуемото от кредитора ниво на коефициента за обслужване на дълга. Същевременно отсъствието на представители на организациите на потребителите в публичното обсъждане бе отчетено като грешка от председателя на федерацията. Подобна позиция зае и председателя на ДКЕВР проф. Константин Шушулов. Обсъждането се проведе на основание чл.23, ал.1 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и всяка една от участващите в него институции има възможност в 14-дневен срок да представи своите писмени становища по проекта на решение. Цялостният протокол от общественото обсъждане може да се прочете на интернет-страницата на ДКЕВР.

Категория: