Наименование на проекта: „POWER. Мултинационални компании: подобряване на експертния опит на работниците за информираността им във финансовата и нефинансовата сфера и за насърчаване на техните права“

Проектът POWER има за цел да развие „участието на служителите в предприятия чрез повишаване на осведомеността и допринасяне за прилагането на законодателството и политиките на ЕС в тази област “, според приоритетите изброени в поканата за представяне на предложения VP / 2020/008/0003. Да се ​​помогне на представителите на работниците да влияят на решенията на компанията, този проект е разработен със специално позоваване на Директива 2009/38 / ЕО на EWC и Директива 2002/14 / ЕО за установяване на обща рамка за информация и консултации на служителите “ права в Европейския съюз, Директива 2013/34 / ЕС относно годишните финансови отчети, консолидиран финансов декларации и доклади за устойчивост, Директива 2014/95 / ЕС по отношение на разкриването на нефинансови и информация за разнообразието от някои големи предприятия и групи и новата Директива 2016/943 / ЕС относно неразкрити търговски тайни и нейните ефекти върху поверителността. Права на работниците на информация и консултации, както на национално, така и на транснационално ниво, са от съществено значение, за да им помогнат да реагират на предизвикателствата, които те имат опит, когато мултинационалните компании преструктурират или реорганизират компании, технологични промени в производството или преминете към дигитализация / автоматизация / изкуствен интелект и нови форми на работа. Тези права гарантират че работниците и техните представители участват пряко във фирмените решения, преди да бъдат взети.

Като такива, синдикатите и представителите на работниците, също на ниво компания, трябва да имат достъп до знания и умения за разбиране и предвиждане на предстоящи промени и поддържане на постоянен диалог с управлението. Европейското законодателство гласи, че работниците трябва да бъдат достатъчно информирани и консултирани преди процеса. Следователно проектът утвърждава тези права на информация и консултации за работниците трябва да се прилага на всички нива. Той ще анализира подробно причините за неприлагането на тези права, чрез изследване на критичните елементи и представяне на подходящи решения за засилване на ролята на социалните партньори.

В съответствие с поканата за представяне на предложения, проектът POWER отговаря на специфичните цели, позволяващи социалните партньори и социалните участници на ниво компания, за да се запознаят със законодателството и политиките на ЕС в областта на участието на служителите, да упражняват техните права и задължения в това отношение и да работят заедно към дефинирането и прилагането на конкретни отговори на предизвикателствата, пред които са изправени участието на работниците. Те обхващат по-специално финансирането на мерки, насочени към укрепване на транснационалното сътрудничество между представители на работниците и работодателите по отношение на участието на служителите. Проектът има за цел да укрепи тези права, като се започне от анализа на причините, поради които те са ограничени и улесняване на диалога между социалните партньори и идентифициране на иновативни решения за подобряване и стимулиране национално и европейско регулиране в областта.

В ситуации на икономическа криза синдикатите и представителите на работниците трябва да поддържат постоянен диалог с ръководството на компанията. Необходими са подходящи инструменти са за тази цел, за да се предотврати вземането на важни решения на глобално ниво: липса на адекватни умения сред местните синдикални лидери и представители на работниците, което ги оставя в невъзможност разбират и очакват решенията на ръководството им (започвайки от местно ниво). Това може да бъде отстранено, като ги снабдят с материали за четене и тълкуване на фирмени стратегически документи и икономически / финансови / устойчива информация.

Като такъв проектът ще се съсредоточи върху предоставянето на подходяща информация и умения на представителите на синдикатите, които да им помогнат с участието им в мултинационални компании. Ще бъдат постигнати по-специално три цели навън:

– обучение на знания и умения, необходими им за четене и анализ на икономическите и финансовите ситуации в Мултинационалните компании (МНК) (консолидирани баланси, групови финансови отчети, приложения към баланса, устойчиви отчети и др.). Веднъж запознати с тази информация, работниците сами могат да станат поддръжници на техните права;

– да ги информира за съществуването на директивата за предаване на нефинансова информация (NFRD), включително социална и екологична информация, устойчивост (действия, предприети за осигуряване равенство между половете, социален диалог, добри условия на труд, здравословни и безопасни условия на труд, информация и права за консултация, прилагане на конвенциите на МОТ и др.) и Директивата за неразкритата търговска тайна (TSD) и неговите ефекти върху поверителността. Целта е да се разбере как тази информация (или липса на информация по определени теми) засяга прилагането на правата за информация и консултации и преговори на национално и транснационално ниво на ниво компания.

Благодарение на анализа на процедурите за представителство на работниците и работодателите и практиките за социален диалог на ниво предприятие и про активност на заинтересованите страни в очакване на / отговор на промяната и дейности по преструктуриране и промени в организацията на труда, бизнес / производствени модели и форми на работа в участващите държави, най-добрите практики ще бъдат избрани от страните, участващи в проекта, за да сравнете практическите ефекти от участието на работниците в МНК, процедурите и инструментите / знанията, свързани с тях информация за правата за информация и консултации, стратегическа, икономическа / финансова информация и информация за устойчивост, изпратени до представители на работниците, както на национално, така и на транснационално ниво.

След първата изследователска фаза ще се проведат 2 обучителни курса в София и в Мадрид, последвани от финална Конференция в Брюксел.

Начало на проекта: 05.03.2021г.

Продължителност: 24 месеца