Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – “Подкрепа” като сериозна и отговорна организация, защитаваща интересите на българските работници и служители в сектор „Водоснабдяване и канализация“ изразява това свое становище във връзка с предлаганите промени в цените на ВиК услугите за 38 от общо 53 броя ВиК оператори. Комисията за енергийно и водно регулиране (KEBP) е независим специализиран държавен орган на Република България, регулиращ сектора „Водоснабдяване и канализация“, като основните правомощия на комисията са опредени в чл 6 от ЗРВиКУ, включващи регулиране на качеството на ВиК услугите, регулиране на цените на ВиК услугите, одобряване на Общите условия на договорите за предоставяне на ВиК услугите, одобряване на 5—годишните бизнес-планове на ВиК операторити и т.н.

Въз основа на всичко изложено в становището на Федерацията НАСТОЯВАМЕ проекта за решение на KEBP относно изменение на одобрените цени на водоснабдителните и канализационни услуги за 2021г., предвидено за разглеждане на обществено обсъждане на 03.12.2020 г., ДА БЪДЕ ОТХВЪРЛЕН И ВЪРНАТ за преработка на ВиК дирекцията на KEBP, с конкретен план за действие, включващ точни срокове и изисквания.

Становището може да бъде открито тук.