Двата синдиката в строителния отрасъл – Федерация „СИВ“-„Подкрепа“ и ФНСС-КНСБ, съвместно с Камара на строителите в България разработиха учебна програма за провеждане на специализирано обучение на длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на СМР.

Програмата е съгласувана с Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и с Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА „ГИТ“) към МТСП, като нейната цел е формиране на компетенции, характерни за длъжността „Длъжностно лице по безопасност и здраве“ в строителството. Обучението включва като минимум шест броя теми с продължителност на всяка от тях най-малко 8 учебни часа. Формата на обучение е присъствен курс и неговото организиране може да се осъществява от учебни заведения и учебни звена с утвърдени по съответния ред програми по строителни професии. След приключване на всеки един модул от обучението се полага изпит за проверка на придобитите знания. Пълният текст на учебната програма е публикуван в настоящия сайт в папка „Добри практики“ – „Учебна програма по безопасност и здраве“ във формат pdf .

Категория: