Представители на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване”-„Подкрепа” и на КСБ проведоха среща на 27 и 28 януари т.г. с експерти на Европейската асоциация на паритарните институции за социална закрила (AEIP), www.aeip.eu.

Общата работа между институциите обсъдиха инж. Иоанис Партениотис и Огнян Димов от Ф“СИВ“-„Подкрепа”, Нина Георгиева, ръководител на звено „Управление на проекти” в КСБ, инж. Йордан Манасиев, управител на Строителен квалификационен център, инж. Калин Балкански от КСБ и други. От страна на AEIP разговорите и презентациите проведоха Франческо Бриганти, директор на брюкселския офис на асоциацията и Мирослав Флориан, съветник по финансовите въпроси в AEIP. Мирослав Флориан представи дейността на асоциацията, като посочи, че работата е насочена в три насоки – пенсионно осигуряване, платени отпуски и здравословна и безопасна среда на труд. Той обясни, че една от целите на AEIP е да утвърди паритарността в Европейския съюз чрез провеждането на конференции, семинари и други. Специалистът сподели, че през 2010 г. организацията има 27 членове от страните-членки на съюза и имат представителства в 22 страни. „Много сме заинтересувани да създадем нови сътрудничества с други паритарни организации. Това, което търсим, е да подкрепим моделите, където участват както работодателите, така и синдикатите,” каза Франческо Бриганти. Българските представители обясниха, че очакванията ни са да работи в тесно сътрудничество с AEIP по европейски проекти. Стана ясно, че се строителния отрасъл в България се нуждае от схема и законова рамка за създаването на такива фондове. От своя страна Бриганти коментира желанието на асоциацията да помогне на България с know how. Следващото заседание на AEIP ще бъде на 19 май и инж. Йордан Манасиев – управител на  Строителен квалификационен център, както и социалните партньори – КСБ и ФСИВ „Подкрепа”, получиха официална покана за участие. „На заседанието ще бъде представена информация за нови паритарни структури в строителния сектор в новите държави-членки. Може да имате интерес да участвате”, каза Бриганти, като добави, че е хубаво страната ни да участва в тези разговори и в работните групи тъй като там се обменят знания, дават се съвети и се създават нови партньорства. „Ще бъдем щастливи, ако българския Строителен квалификационен център стане член на асоциацията,” завърши той.

AEIP работи в тясно сътрудничество с европейските социални партньори в строителния сектор – EFBWW, представител на синдикатите, и FIEC, представител на работодателите, в подкрепа на създаване на доброволни двустранни фондове в строителството: Фонд „Здравословни и безопасни условия на труд”, „Професионална квалификация”, Каса „Платени отпуски”, „Лошо време”, „Мигранти”. В момента на европейско ниво социалните партньори инициират въвеждането на единна  идентификационна карта за преминато специализирано обучение по „Безопасност и здраве”, която да бъде валидна за строителните площадки на територията на целия ЕС, независимо къде е осъществено това обучение. Това е практика в България, въведена от СКЦ през 2004 г. чрез трансфер на добри практики на Ирландската строителна федерация, Великобритания и Испания.