За служителите от Агенция „Пътна инфраструктура“, които са със статут на държавни служители бе подписано споразумение между социалните партньори.

Страни по споразумението са инж. Лазар Лазаров – изпълнителен директор на агенцията, като работодател и инж. Иоанис Пратениотис – председател на Ф“СИВ“-„Подкрепа“, Малина кованджие3ва – председател на Синкикат „Пътно дело“ – КНСБ и Йордан Никленов – председател на ФНСС-КНСБ, като синдикати. Със споразумението се уреждат въпросите на заплащането на труда – основни и допълнителни възнаграждения и обезщетения, отпуските – основен и допълнителни, трудовата заетост, социално-битовото обслужване и взаимотношението между страните. Срокът на споразумението е 2 години и важи от датата на неговото подписване – 01 август 2012 г. Целият текст на споразумението е публикуван в папка „ОКТД, БКТД“, раздел „Пътна инфраструктура“.

Категория: