На 9 април председателят на федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ инж. Иоанис Партениотис съвместно с ръководители на професионални квалификационни центрове, обучаващи строителни кадри, депозираха писмо до Комисията за водене, поддържане и ползване на Централния професионален регистър за строителството към Камара на строителите в България.

Повод за това са множеството писма с искане за решаване въпроса с документите по вписване и годишно потвърждение на длъжностните лица по безопасност и здраве в строителните фирми, тъй като отделни търговски дружества или професионални центрове издават документи на лица преминали съттветното обучение, без такова въобще да е провеждано.

Отчетено бе, че строителния отрасъл е сектора с голям брой трудови злополуки и травматизъм, което налага съвместни усилия на работодатели, синдикати и учебни заведения и звена за ограничаване и предотвратяване причините за това. В писмото до комисията се настоява при воденето и поддържането на регистъра строго да се спазва на Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 8 от 1982 г. за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарна охрана, Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Подписалите писмото се обединиха и в идеята да се разработи специална обучителна програма по безопасност и здраве в строителството, която да представлява минимална база за осъществяване на това обучение от всички учебни заведения и звена. За целта бе сформирана работна група с председател инж. Борис Петров, експерт по ЗБУТ към „ЛОТ консулт“ и ръководител Център за професионално обучение.

Категория: