Под номер 5782 е проекта на Федерация „СИВ”-„Подкрепа”, който ще се осъществи с финансовата помощ на Социално инвестционния фонд (СИФ) през следващите шест месеца, чиято цел е институциализиране и създаване на Център за информация, консултация и анализ на работната сила в строителството.

Съгласно договора подписан на 10 декември 2008 г. вече е изграден комитета за управление на проекта (КУП), в който влизат представители на партниращите организации, а именно – инж. Иоанис Партениотис – председател на Федерация „СИВ” – „Подкрепа”, инж. Иван Бойков – изпълнителен директор на Камара на строителите в България (КСБ) и инж. Йордан Манасиев – управител на Строителен квалификационен център.

В периода до момента бяха сключени договорите с лицата, които ще участват в реализацията на проекта, както бяха и отправени покани за оферти, свързани с доставката на различни стоки и услуги, като част от заложените в план-програмата на проекта мероприятия. На отделни свои заседания КУП определи доставчиците и изпълнителите за тези стоки и услуги, като социологическо проучване за актуалното състояние и переспективите за обезпечаване на строителния отрасъл с квалифицирана работна сила, офис оборудването и офис материалите за проекта. Цялата необходима документация бе представена на експертите на СИФ за разглеждане и одобрение, с което стартира усвояването на първия транш в размер на 30% от бюджета на проекта.

Започна и подготовката за регионалните срещи с областните представителства на камарата в Благоевград, Кюстендил, Перник, Враца, Монтана и Видин, които са предвидени за провеждане през втория месец от проекта. В тази връзка бе изпратено писмо от 20 януари т.г.,  подписано от председателя на Ф „СИВ”-„Подкрепа” и от изпълнителния директор на КСБ до всички председатели на областни представителства на камарата. С писмото партньорите по проекта информират представителите на строителния бизнес за целите на проекта, срока на неговото изпълнение, неговата стойност и предвидените мероприятия.

Категория: