Федерация „СИВ”-„Подкрепа” защити проект по Социално инвестиционния фонд (СИФ), чиято цел е институциализиране и създаване на Център за информация, консултация и анализ на работната сила в строителството.

Договорът за реализирането на проекта бе сключен на 10 декември т.г. в Гранд-хотел „София” в присъствието на заместник-министъра на труда и социалната политика г-н Димитър Димитров.

Стойността на проекта е в размер на 111 000 лева, като 80% от нея е безвъзмездна помощ от страна на фонда, а останалите 20% е съфинансиране от страна на федерацията. Срока за изпълнението на договора е 6 месеца. Партньори в тази инициатива са Федерация „СИВ” – „Подкрепа”, Камарата на строителите в България, Строителния квалификационен център и Професионалната гимназия „Строителство и енергетика”, гр. София. В рамките на изпълнението на проекта са включени социологическо проучване на състоянието на работната сила заета в строителството, 27 регионални стрещи с областните представителства на камарата, специализирани училища за строители и центрове за професионално обучение, създаване на база данни за завършващите образование и обучение по отделни строителни специалности, регистриране на електронен сайт и учредяване на Център за информиране и консултиране.

Целта на проекта е да създаде пряка връзка между образователните и обучителни институции, от една страна и строителния бизнес от друга. По този начин ще се даде възможност за пряк контакт между отделни строителни фирми и придобилите строителна специалност ученици и курсанти. Същевременно центъра ще може да прави проучвания и анализ за нуждите на строителни отрасъл, базирайки се на бизнес-плановете на строителните фирми в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, като по този начин ще може да съдейства на образователните и обучителните институции при тяхното планиране на учебните програми и курсове.
В проекта е предвидена и периодична инфирмация за реализираните мероприятия по неговото изпълнение.

Категория: