Анекс към Колективния трудов договор в Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) бе сключен на 2 декември. Съгласно него беше повишен процента за прослужено време за работниците и служителите в системата на 1% за всяка година трудов стаж, повишено е заплащането на отработения ношен труд – 0,50 лв на час, повишени са средствата за поевтиняване на храната – по 5 лева за отработен ден, както е променен и размера на допълнителния платен отпуск за работа при условията на ненормиран работен ден – не по-малко от 7 дни.

Анексът е подписан от изпълняващия длъжността „Изпълнителен директор” в НАПИ г-н Иван Атанасов, като страна работодател и от инж. Иоанис Партениотис, председател на Федерация „СИВ”-„Подкрепа” и г-жа Малина Кованджиева, председател на синдикат „Пътно дело” към КНСБ и е депозиран за регистрация в ИА „Главна инспекция по труда” към МТСП под № 26-00 / 0496 от 4 декември.

Категория: